Skip to content

[:ca]DECLARACIÓ D’ASSOLIMENTS A AFRONTAR[:es]DECLARACIÓN DE LOGROS A AFRONTAR[:en]DECLARATION OF GOALS TO ACHIEVE[:]

[:ca]
* Hänsel* i Gretel* busca impulsar un debat obert, crític, divergent i plural sobre el model cultural que hem d’avivar per donar sentit a la nova ciutat cultural de Barcelona.


* Donar sentit a una xarxa de nodes i juxtaposicions amb altres ciutats europees que ens permeti construir un diàleg sobre els usos, llenguatges, eines i espais de la ciutat com a organisme cultural.


* Aspirar a engegar un projecte d’agregació on els actors de la comunitat cultural sumen les seves veus a un projecte ampli i definit per la riquesa que dóna i transmet la confrontació d’idees. Amb la suma de veus pretenem generar un nou marc de referència en el qual fixar nous objectius i compromisos.


* Posar de manifest que la cultura ha de ser factor determinant en la preocupació de l’elaboració de les polítiques de la ciutat i el centre de les decisions d’aquestes.


* Avui Hänsel* i Gretel* són arquitectes, escenògrafs, escriptors, artistes visuals, dramaturgs, actors, ballarins, cantants, dissenyadors gràfics, programadors de videojocs, gestors culturals, comissaris, crítics, estudiosos… una comunitat cultural a la qual volem ajudar a posicionar-se i visualitzar-se a la nostra ciutat.

* Volem convertir-nos en un espai de creació, elaboració i preservació de la reflexió entorn de la cultura i la ciutat. Per això convidem a tots a compartir idees, projectes, realitzacions i relacions en una espècie de gran mural on penjar interessos compartits. Es tracta de conformar un arxiu de l’immediat, del no persistent, del que combat, transforma i impulsa.

* Volem alertar de la ruptura entre estètica, pensament de les idees, i política, àmbit de discussió del comú. Considerem indispensable reclamar a la política major atenció, compromís i decisió a favor de la cultura.


* Hänsel* i Gretel* vol contribuir a la difusió de noves realitats culturals i configurar-se com a màquina del sensible.


* Hänsel* i Gretel* es presenta com a bosc sense propietari ni guardabosc, com un lloc de trobada plural, divers, compromès amb el respecte de les idees dels altres, implicat a valorar l’esforç en l’èxit i en el fracàs dels nostres creadors.

 

Llucià Homs i Fèlix Riera
Octubre de 2015[:es]

* Hänsel* i Gretel* busca impulsar un debate abierto, crítico, divergente y plural sobre el modelo cultural que debemos avivar para dar sentido a la nueva ciudad cultural en Barcelona.

* Dar sentido a una red de nodos y yuxtaposiciones con otras ciudades europeas que nos permita construir un diálogo sobre los usos, lenguajes, herramientas y espacios de la ciudad como organismo cultural.

* Aspirar a poner en marcha un proyecto de agregación donde los actores de la comunidad cultural sumen sus voces a un proyecto amplio y definido por la riqueza que da y transmite la confrontación de ideas. Con la suma de voces pretendemos generar un nuevo marco de referencia en el que fijar nuevos objetivos y compromisos.

* Poner de manifiesto que la cultura debe ser factor determinante en la preocupación de la elaboración de las políticas de la ciudad y el centro de las decisiones de éstas.

* Hoy Hänsel* i Gretel* son arquitectos, escenógrafos, escritores, artistas visuales, dramaturgos, actores, bailarines, cantantes, diseñadores gráficos, programadores de videojuegos, gestores culturales, comisarios, críticos, estudiosos… una comunidad cultural a la que queremos ayudar a posicionar y visualizarse en nuestra ciudad.

* Queremos convertirnos en un espacio de creación, elaboración y preservación de la reflexión en torno a la cultura y la ciudad. Por ello invitamos a todos a compartir ideas, proyectos, realizaciones, y relaciones en una especie de gran mural donde colgar intereses compartidos. Se trata de conformar un archivo de lo inmediato, de lo no persistente, de lo que combate, transforma e impulsa.

* Queremos alertar de la ruptura entre estética, pensamiento de las ideas, y política, ámbito de discusión de lo común. Consideramos indispensable reclamar a la política mayor atención, compromiso y decisión en favor de la cultura.

* Hänsel* i Gretel* quiere contribuir en la difusión de nuevas realidades culturales y configurarse como máquina de lo sensible.

* Hänsel* i Gretel* se presenta como bosque sin propietario ni guardabosque, como un lugar de encuentro plural, diverso, comprometido con el respeto de las ideas de los demás, implicado a valorar el esfuerzo en el éxito y en el fracaso de nuestros creadores.

*
Llucià Homs y Fèlix Riera
Octubre de 2015

[:en]

* “Hänsel i Gretel” is aimed at creating an open, critical and plural debate on the cultural model which we want to enhance in order to shed some light on the new cultural city of Barcelona.

* To provide clarity to a web of nodes and juxtapositions with other European cities in order to create a dialogue about the uses, languages, tools and spaces of the city as a cultural organism.

* We aim at starting a project of additions where the players of the cultural community add their voices to an extensive project which is defined by the richness in the exchange of ideas. With the addition of voices, we seek to generate a new framework of reference where new objectives and commitments can be set.

* To highlight that culture should be a determining factor in the concern of the policy-making of the city and the centre of decisions.

* Today “Hänsel i Gretel” is made up of architects, set designers, writers, visual artists, playwrights, actors, dancers, singers, graphic designers, video game programmers, cultural managers, curators, critics, scholars … A cultural community which wants to help position and display itself in our city.

* We want to become a space for the creation, production and preservation of the reflection around culture and the city. For this reason we invite everyone to share ideas, projects, accomplishments and relationships in a somewhat large mural where shared interests can be hung. It is a matter of creating a file of the immediate, of the non-persistent, which combats, transforms and drives.

* We want to draw awareness to the break between aesthetics, thinking of ideas and politics, field for communal discussion. We consider it essential to claim greater attention and commitment from politics, so that they make decisions in favour of culture.

* “Hänsel i Gretel” wants to contribute to the spread of new cultural realities and become the machine of sensitivity.

* “Hänsel i Gretel” presents itself as a forest with no owner or warden, as a meeting point which is plural, diverse and committed to respect the ideas of others. We are committed to value the effort involved in the success and failure of our creators.

*
Llucià Homs and Fèlix Riera
October 2015

[:]

Published inDeclaració d’assoliments a afrontar
Simple Share Buttons